Pravila privatnosti

2D Soft doo, Narodnog Fronta 21/6/601, 21000 Novi Sad, PIB: 101647464, MB: 08745838] (u daljem tekstu „Kompanija“ ili „mi“ ) upravlja internet stranicom lpfr.rs (u daljem tekstu „internet stranica“).

Ovim Pravilima privatnosti uređena su pitanja od značaja za zaštitu Vaših podataka o ličnosti, te Vas molimo da ih pažljivo pročitate.

Ako naša internet stranica ili aplikacija sadrže veze do drugih veb lokacija, ova Pravila privatnosti se ne odnose i na te veb lokacije.

Prihvatanje ovih Pravila privatnosti znači prihvatanje obrade Vaših podataka o ličnosti od strane kompanije 2D Soft doo Novi Sad u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: „Zakon“) i u svrhe koje smo opisali u nastavku.

Uvodne odredbe

Kompanija ima položaj rukovaoca obrade Vaših podataka o ličnosti i određuje načine i svrhu obrade.

Ako se protivite da Kompanija prikuplja, obrađuje ili koristi Vaše podatke o ličnosti, u skladu sa Zakonom, možete poslati zahtev za prestanak obrade Vaših podataka o ličnosti na privacy@2dsoft.com. Međutim, to može ograničiti Vašu mogućnost korišćenja naše usluge i servisa.

Predmet Pravila privatnosti

Podaci o ličnosti ili lični podaci su svi podaci putem kojih Vas možemo, direktno ili indirektno, identifikovati.

Ova Pravila privatnosti obuhvataju načine obrade Vaših ličnih podataka kada stupate u interakciju s nama, npr. kada:

 • posećujete našu internet stranicu lpfr.rs
 • posećujete naše profile na stranicama ili aplikacijama društvenih mreža;
 • komunicirate sa nama telefonom ili putem e-maila;
 • koristite naše usluge, servise i aplikacije;
 • kupujete od nas proizvode; ili
 • komunicirate s nama na neki drugi način ili nekim drugim putem

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, prepisivanje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, razdvajanje, objedinjavanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, pretraživanje, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, kopiranje, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje, obezbeđivanje, korišćenje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje.

Da bismo uspešno izvršili naše usluge i obaveze prema Vama, moramo prikupiti, obraditi i ponekad deliti Vaše lične podatke.

Molimo podelite sa nama samo one podatke o ličnosti koje su nam zaista potrebne.

Koje Vaše podatke obrađujemo, za koju svrhu i po kom osnovu?

Poseta našoj internet stranici

Podaci koji se prikupljaju kada posećujete našu internet stranicu nezavisno od toga da li ste registrovali korisnički nalog:

Podaci Prilikom posete internet stranice, pretraživač koji koristite na Vašem uređaju će automatski i bez Vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice: IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu, datum i vreme pristupa,  ime i URL preuzete datoteke, internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL), pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime vašeg provajdera.
Svrha Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe: obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze, obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije i procena bezbednosti i stabilnosti sistema.
Pravni osnov član 12, stav 1 tačka 6) Zakona (legitiman interes), koji proizilazi iz gore navede svrhe obrade podataka.

Ukoliko ste u Vašem pretraživaču, u operativnom sistemu ili u drugim podešavanjima vašeg uređaja prihvatili tzv. geolokaciju:

Podaci trenutna geolokacija
Svrha kako bismo Vam ponudili individualne usluge na osnovu Vaše trenutne lokacije (na primer, lokaciju najbližeg restorana)
Pravni osnov član 12, stav 1 tačka 1) Zakona  – uz Vašu saglasnost sa navedenu svrhu.

Vašu saglasnost možete da opozovete u svakom trenutku isključivanjem geolokacija u Vašem pretraživaču, u operativnom sistemu ili u drugim podešavanjima vašeg uređaja

Ako ste dali pristanak za prijem newsletter-a:

Podaci e-mail adresa i ime
Svrha radi slanja newsletter-a, koji uključuje informacije o uslugama, proizvodima, akcijama (promocije, nagradne igre, i sl.), novostima i ponudama restorana
Pravni osnov član 12, stav 1 tačka 1) Zakona  – uz Vašu saglasnost sa navedenu svrhu.

Ako ste popunili kontakt formular:

Podaci e-mail adresa, ime, ime firme, broj telefona
Svrha radi stupanja u kontakt sa Vama u cilju rešavanja problema ili nedoumice koju imate
Pravni osnov član 12, stav 1 tačka 1) Zakona  – uz Vašu saglasnost sa navedenu svrhu.

Uz vašu saglasnost, beležimo Vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice, aplikacije i newslettera:

Podaci podatke o odeljcima na kojima se zadržavate i na linkove, koje tamo koristite
Svrha radi kreiranja personalizovanih korisničkih profila sa Vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o Vašoj e-mail adresi kako bismo omogućili kreiranje naše reklamne ponude u obliku newslettera, on-site reklame i štampanog materijala, prilagođene Vašem ličnom interesovanju i radi poboljšanje naše ponude
Pravni osnov član 12, stav 1 tačka 1) Zakona  – uz Vašu saglasnost sa navedenu svrhu.

Vašu saglasnost za prijem newslettera ili kreiranje personalizovanih korisničkih profila možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. To možete učiniti tako što ćete se npr. na našoj internet stranici odjaviti sa liste za prijem newslettera. Link za odjavu možete naći na kraju svakog newslettera, a možete i uputiti e-mail na privacy@2dsoft.com. Ukoliko opozovete pristanak, obrisaćemo vaše podatke.

Lični podaci koje prikupljamo kada se registrujete

Prilikom registracije korisničnog naloga na našoj internet stranici ili aplikaciji, obrađujemo sledeće Vaše podatke o ličnosti:

Vrsta podatka Opis
Korisnični podaci korisničko ime, korisnički ID, lozinka, nivo članstva
Podaci o komunikaciji komentari, ocene, odgovor na komentare, komunikacija putem e-maila ili live chat-a
Ostali podaci podaci koje dobrovoljno delite s nama koristeći našu internet stranicu ili aplikaciju i podaci dobijeni od društvenih mreža ili drugih javnih baza podataka (npr. korisnička identifikacija sa drugih platformi)

Korisničke podatke, Podatke o komunikaciji i Ostale podatke obrađujemo kako bismo Vam omogućili pristup svim funkcionalnostima naše internet stranice, u skladu sa članom 12, stav 1 tačka 1) (uz Vašu saglasnost) i tačka 3) (na Vaš zahtev) Zakona  – za navedenu svrhu.

Buduća obrada podataka prema legitimnom interesu

Vaše lične podatke koristimo u skladu sa našim legitimnim interesom, pod uslovom da ne kompromitujemo Vaša prava i slobode. Ako smatramo da Vaše podatke možemo zaštititi od bilo kakvog rizika, obradićemo ih na pravnom osnovu legitimnog interesa.

Ostali podaci

Obrađujemo one lične podatke koje ste nam Vi dali prilikom komunikacije (npr. kroz telefonski poziv, e-poštu, upitnike, itd.), prilikom posete internet stranici ili profilima na društvenim mrežama, kao i one lične podatke koji su proizašli iz naše poslovne saradnje, a koji uključuju Vaše identifikacione podatke (ime i prezime), Vaše komunikacijske podatke (kontakt telefon, e-mail, adresa…), Vaše dodatne podatke potrebne za realizaciju našeg poslovnog odnosa.

Vaše podatke obrađujemo u skladu sa utvrđenom svrhom, a kako bismo odgovorili na vaš upit. Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona (legitimni interes). Naš i istovremeno vaš (legitimni) interes za ovakvu obradu podataka proizilazi iz potrebe da odgovorimo na vaša pitanja, ukoliko je neophodno da rešimo postojeće probleme i kako bi time obezbedili Vaše zadovoljstvo kao našeg korisnika.

Ako učestvujete u nekoj od naših anketa, takvo učestvovanje je dobrovoljno. Kod anonimnih anketa ne čuvamo podatke koji omogućavaju da zaključimo ko je učesnik ankete. Čuvamo samo datum i vreme vašeg učešća. Svaki lični podatak koji ste nam dali putem ankete smatramo dobrovoljno datim i čuvamo ih u skladu sa odredbama Zakona

U slučaju da ste dali saglasnost za sprovođenje ankete, pravni osnov za obradu podataka se zasniva na vašem pristanku u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1) Zakona. U tom slučaju, imate pravo da opozovete vašu saglasnost u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Podaci o ličnosti korisnika društvenih mreža

Na obradu podataka od strane operatera platforma društvenih mreža (npr. administracija članova i deljenje informacija) imamo samo ograničen uticaj. Tamo gde možemo da utičemo i podesimo parametre za obradu Vaših podataka i to tako da operater platforme društvenih mreža postupa u skladu sa zaštitom podataka, mi preduzimamo sve mere koje su nam na raspolaganju. Međutim, na mnogim mestima ne možemo da utičemo na obradu podataka operatera, niti znamo koje podatke operater tačno obrađuje.

Operater platforme upravlja celom IT infrastrukturom usluge, pridržava se sopstvenih pravila o zaštiti podataka i ima sa Vama poseban korisnički odnos (ukoliko ste registrovani korisnik usluge društvenih mreža). Dodatno, operater je isključivo odgovoran za sva pitanja u odnosu na podatke Vašeg korisničkog profila, kojima mi kao kompanija nemamo pristup.

Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka.

Podatke, koje ste uneli na našim stranicama društvenih mreža, kao što su npr. komentari, video snimci, slike, lajkovi, javna obaveštenja i sl. objavljuje operater platforme, a mi ih ni u jednom trenutku ne obrađujemo u neku drugu svrhu osim predviđene. Zadržavamo pravo da obrišemo nezakonite ili neprimerene sadržaje, ukoliko je to potrebno.

Vaše sadržaje ćemo eventualno podeliti na našoj stranici ako to predstavlja funkciju platforme društvene mreže.

Vaše podatke obrađujemo i u svrhu komuniciranja sa vama.

Javno dostupni podaci

Obrađujemo one lične podatke koje smo dobili o Vama iz javno dostupnih izvora (u zakonskim okvirima) kao što su javne baze podataka. Podatke dobijene na naveden način možemo kombinovati sa ostalim podacima koje smo dobili od Vas

Koje podatke ne obrađujemo?

U skladu sa Zakonom, nećemo obrađivati podatke povezane sa:

 • rasnim ili etničkim poreklom;
 • političkim mišljenjem;
 • verskim ili filozofskim uverenjem;
 • članstvom u sindikatima;
 • genetskim funkcijama;
 • zdravljem;
 • seksualnim životom;
 • kaznenim presudama ili srodnim sigurnosnim merama;
 • biometrijskim podacima;
 • genetskim podacima.

U kom periodu čuvamo Vaše lične podatke?

Podaci o ličnosti se čuvaju onoliko vremena koliko je potrebno za obezbeđivanje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni.

Za podatke gde postoji zakonom definisan rok čuvanja, čuvamo podatke u tom periodu i brišemo ih u dodatnom roku od godinu dana.

Podatke koje obrađujemo na osnovu legitimnog interesa čuvamo dok postoji legitimni interes, i brišemo ih u periodu od jedne godine od prestanka legitimnog interesa.

Podatke koje obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti čuvamo dok imamo saglasnost, a u slučaju opoziva saglasnosti, brišemo ih u najkraćem razumnom roku, osim ukoliko istovremeno ne postoji drugi osnov za obradu.

Podaci dostavljeni prilikom postavljana pitanja preko internet stranice, putem društvenih mreža ili putem e-maila, brišu se ili anonimizuju najkasnije u roku od 90 dana nakon davanja konačnog odgovora.

Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka o ličnosti, podaci o ličnosti će biti trajno obrisani.

Gore navedena razdoblja čuvanja Vaših ličnih podataka, definišemo vodeći se sledećim kriterijumima:

 • period u kojem su nam potrebni Vaši lični podaci kako bismo Vam mogli pružati naše usluge;
 • postoji li zakonska, ugovorna ili slična obaveza čuvanja Vaših ličnih podataka.

Ko ima pristup Vašim ličnim podacima?

Vaše lične podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo u skladu sa važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

Vaše lične podatke ćemo obrađivati mi sami, dok treća lica imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka samo u niže opisanim situacijama:

Obrađivač Razlozi
Pružaoci usluga Pravna lica sa kojima poslovno sarađujemo i koja nam pomažu u redovnom poslovanju. To su npr. lica koje razvijaju i održavaju IT rešenja, unapređuju marketinške kampanje, pružaju personalizovano oglašavanje. Ta lica obrađuju Vaše lične podatke isključivo za naše potrebe.
Saradnici i savetnici Poreski savetnici, računovođe, advokati i drugi savetnici sa kojima poslovno sarađujemo kada ocenimo da je to potrebno radi zaštite određenih naših opravdanih interesa. Ta lica obrađuju Vaše lične podatke isključivo za naše potrebe.
Sudski organi Možemo biti zakonom obavezani da pružimo lične podatke nadležnim organima, a u određenim slučajevima to može biti naš legitimni interes da izbegnemo štetu i pokrenemo parnicu.
Nadležni organi Nadležni organi kod sprovođenja nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja kao i druga pravna lica kad je to potrebno za izvršenje neke naše zakonske dužnosti, npr. revizor. U tom slučaju ta pravna lica obrađuju Vaše lične podatke u svrhu koja im je zakonom dodeljena
Ostala lica u vezi sa transakcijama Ostala lica u vezi s poslovnim transakcijama kao što su npr. prodaja društva ili dela društva, reorganizacija, spajanje, zajedničko ulaganje ili bilo koja druga vrsta raspolaganja društvom, imovinom ili zalihama (uključujući i bankrot ili sličan postupak)

Navedena lica su ograničena u mogućnosti korišćenja Vaših ličnih podataka u bilo koje druge svrhe, osim navedenih, te su u obavezi da  štite i obrađuju Vaše lične podatke u skladu sa zakonskim, regulatornim i ugovornim obavezama.

U koje zemlje prenosimo Vaše podatke?

Neki obrađivači koji mogu imati pristup Vašim ličnim podacima nalaze se u stranim zemljama, prvenstveno u EU ili su uključeni u zemlje članice Konvencije Saveta Evrope 108. Prenos podataka u te zemlje zasniva se na zadatom nivou zaštite ličnih podataka koja se primenjuje u ovim zemljama, u skladu sa zakonom.

Vaša prava

Ako se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, imamo pravo proveriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite ličnih podataka.

Vaša prava ostvarujete besplatno. Izuzetno, ako je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran (npr. tražite lične podatke koje i sami posedujete), a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, imamo pravo da naplatimo nužne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili da odbijemo da postupimo po Vašem zahtevu.

Molimo Vas da pitanja i zahteve, u pisanom obliku i potpisane pošaljete na adresu privacy@2dsoft.com. Na Vaš zahtev ćemo  odmah odgovoriti, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka.

Pristup Vašim ličnim podacima

Imate pravo da od nas tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije o obradi u skladu sa članom 26. Zakona.

Ispravka netačnih, dopuna, brisanje i ograničenje upotrebe ličnih podataka

Imate pravo da tražite ispravku Vaših netačnih ličnih podataka, kao i pravo da dopunite, brišete i ograničite upotrebu Vaših ličnih podatka.

Prenosivost ličnih podataka

Imate pravo preuzeti i tražiti prenos Vaših ličnih podataka.

Pravo na povlačenje saglasnosti i zaborav

Imate pravo da povučete Vašu saglasnost za obradu ličnih podataka kao i da tražite da se trajno brišu Vaši lični podaci koje smo obrađivali na osnovu Vaše saglasnosti.

Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim ličnim podacima

Imate pravo prigovora na obradu Vaših ličnih podataka kao i uopšteno na naš način postupanja s Vašim ličnim podacima.

Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim organom za zaštitu ličnih podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Bulevar Kralja Aleksandra 15, Beograd 11120, Srbija, office@poverenik.rs

Informacije o kolačićima

Smatramo da je interes za optimizacijom naše internet stranice opravdan u smislu Zakona te u skladu sa tim obaveštavamo vas da na našoj internet stranici koristimo takozvane kolačiće.

Kolačići su male datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju (npr.laptop, tablet, smartphone itd.) i to prilikom posete naše internet stranice. Kolačići ne nanose štetu vašem uređaju, ne sadrže viruse niti zlonamerne softvere. U kolačicćima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite. Na taj način obezbeđujemo da korišćenje internet stranice bude komfornije, da prikupimo anonimnu statistiku kao i da vam prikažemo personalizovan (reklamni) sadržaj. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa vašim identitetom.

S jedne strane, korišćenje kolačića služi da vam poseta internet stranici bude prijatnija i komfornija. Tako npr. mi koristimo takozvane kolačiće sesije kako bismo prepoznali da ste određene delove naše stranice već posetili ili da ste već prijavljeni na svom korisničkom nalogu. Oni se automatski brišu nakon što napustite našu internet stranicu. Pored toga, koristimo i privremene kolačiće koji se određeno vreme skladište na vašem uređaju. Kada ponovo posetite našu internet stranicu, automatski se prepoznaje da ste već bili na stranici i koja podešavanja ste postavili, tako da ove radnje nećete morati da ponovite. S druge strane, kolačiće koristimo kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice, i to u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija koje su prilagođene vašim interesovanjima. Ovi kolačići nam omogućavaju da vas automatski prepoznamo kada ponovo posetite našu internet stranicu. Ovi kolačići se automatski brišu nakon određenog vremena. Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće. Međutim, možete da podesite vaš pretraživač tako da se na vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvek pojavljuje poruka pre nego što se kreira novi kolačić.

Ipak, potpuno onemogućavanje kolačića može da znači da ne možete da koristite sve funkcije naše internet stranice.

Ako su postavke na softveru koji koristite za pregled internet stranice (vašem pretraživaču) prilagođene da prihvate kolačiće koje koristimo, i nastavite da koristite našu internet stranicu, podrazumevaćemo vaš pristanak.

Neke kolačiće koji se pojavljuju na našoj internet stranici postavljaju usluge trećih strana.  U svakom trenutku, pod „dodatne opcije“, možete da odlučite kojoj od navedenih tehnologija želite da dozvoliš pristup. U bilo kom trenutku možete da promenite ili opozovete svoju saglasnost o kolačićima na našem sajtu.

Kolačići trećih strana

Google AdWords

Google Analytics

Braze

MailChimp

Pravo na izmene

Zadržavamo pravo na promenu Pravila Privatnosti.